ชิ้นงานนวัตกรรมเด่นด้านวิศวกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ระบบคัดแยกความหวานของมะม่วงน้ำดอกไม้แบบออนไลน์ วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

เครื่องหยอดปุ๋ยอ้อยแบบแม่นยำ

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

เบอร์โทร. 083-086-5922

อีเมล vasu.ud@kmitl.ac.th

แอพพลิเคชั่นตรวจสอบความสุกแก่ของแตงโม

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

เบอร์โทร. 089-956-3574

อีเมล prasan.ch@kmitl.ac.th

การพยากรณ์ราคาผลิตทางการเกษตรเพื่อการวางแผนการเพาะปลูก

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

เบอร์โทร. 089-956-3574

อีเมล prasan.ch@kmitl.ac.th

เครื่องวัดและคัดแยกความหวานของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ระบบออนไลน์เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

ชื่อ-สกุล ศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

เบอร์โทร. 085-133-3257

อีเมล panmanas.si@kmitl.ac.th

เครื่องไมโครเวฟแบบลำเลียงสำหรับกำจัดมอดในเมล็ดธัญพืชระดับชุมชน

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

เบอร์โทร. 084-433-1156

อีเมล ravipat.la@kmitl.ac.th

ตู้เก็บรักษาผักผลไม้อัจฉริยะ

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

เบอร์โทร. 084-433-1156

อีเมล ravipat.la@kmitl.ac.th

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

เบอร์โทร. 084-433-1156

อีเมล ravipat.la@kmitl.ac.th

เครื่องวัดความสุกแก่ผลไม้ด้วยเทคนิคเชิงแสง

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

เบอร์โทร. 084-433-1156

อีเมล ravipat.la@kmitl.ac.th

การควบคุมและตรวจสอบมอเตอร์ด้วยระบบออนไลน์

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์

เบอร์โทร. 089-455-1249

อีเมล teerapong.ph@kmitl.ac.th

ระบบอบแห้งแบบอินฟราเรดเบดสั่นสำหรับการผลิตสมุนไพรอบแห้งเพิ่มสารสำคัญ

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ

เบอร์โทร. 084-388-9190

อีเมล jiraporn.jo@kmitl.ac.th

ระบบอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศสำหรับการแปรรูปผักผลไม้เพื่อสุขภาพ

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ

เบอร์โทร. 084-388-9190

อีเมล jiraporn.jo@kmitl.ac.th