หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา AGRINOVATOR

หลักสูตร AGRINOVATOR หลักสูตรควบสองปริญญาหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่พัฒนาบัณฑิต ให้มีความรู้เชิงลึกด้านการเกษตรควบคู่กับวิศวกรรมศาสตร์

shutterstock_734412136 (1)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรควบสอบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา AGRINOVATOR

Bachelor of Science Program in Smart Farm Management and

Bachelor of Engineering Program in Agri-Intelligence Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
Master of Engineering (Food and Agricultural Intelligence Engineering)

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตร AGRINOVATOR หลักสูตรควบสองปริญญาหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่พัฒนาบัณฑิต ให้มีความรู้เชิงลึกด้านการเกษตรควบคู่กับวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตรมีจุดแข็ง ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบสหวิทยาการ คือ ความรู้ทางด้านเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้มข้น เพิ่มโอกาสในการจ้างงานหรือเป็นผู้ประกอบการเอง นอกจากนั้นยังสร้างเครือข่ายภายในสายงานเกษตรและวิศวกรรมให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจากหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจชั้นนำมากมาย มาร่วมเป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและพี่เลี้ยงในการฝึกงาน

จุดแข็งของหลักสูตร

 • บัณฑิตมีความรู้แบบสหวิทยาการ
 • สร้างเครือข่ายทางสายงานเกษตรและวิศวกรรม
 • ยกระดับการพัฒนาทักษะที่เป็น Soft Skill และ Hard Skill
 • เกิดการเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมองค์กร และรูปแบบการทำงาน

อาชีพภายหลังจบการศึกษา

 • ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)
 • นวัตกร (Innovator)
 • พนักงานในองค์กรเกษตร (Agricultural Officer)
 • นักพัฒนาการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ (Creative Agricultural Extensionist)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
 • ปวช. สาขาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 / 4 ภาค
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่