หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ

การผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ด้านวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเกษตร และระบบอัจฉริยะทางการเกษตรและอาหาร มาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

S__57327843

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ

Master of Engineering Program in Food and Agricultural Intelligence Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
Master of Engineering (Food and Agricultural Intelligence Engineering)
 
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
M.Eng. (Food and Agricultural Intelligence Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

การผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ด้านวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเกษตร และระบบอัจฉริยะทางการเกษตรและอาหาร มาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต : แผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกิต
                          แผน ก แบบ ก2 36 หน่วยกิต
                          แผน ข              36 หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้: หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • วัน – เวลาราชการปกติ
  • นอกวัน – เวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.30 น.

ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการ/นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • นักวิเคราะห์โครงการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบอัจฉริยะทางการเกษตรและอาหาร
  • นักวางแผน/นักออกแบบโครงการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบอัจฉริยะทางการเกษตรและอาหาร
  • นักพัฒนากระบวนการผลิตอาหาร การเกษตร ระบบอัจฉริยะทางการเกษตรและอาหาร
  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบอัจฉริยะทางการเกษตรและอาหาร
  • ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตอาหาร ระบบอุตสาหกรรมเกษตร