ปรัชญาและปณิธาน​

“มุ่งสร้างบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรที่มีคุณภาพ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเกษตรกรรม
สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้มั่นคง”

ประวัติภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นการพัฒนาด้านการเกษตรจึงมีความจำเป็นต่อประเทศ เป็นอย่างยิ่ง การนำเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรรมมาประยุกต์ใช้จึงเป็นทางเลือกในการ พัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย
 
การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมเกษตรจึงมีบทบาทมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร มีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตร วิศวกรรมเกษตรต้องเรียนรู้ในหลายแขนงทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา การเกษตร และด้านอื่นๆ ดังนั้น วิศวกรรมเกษตรจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งจะต้องนำเอาองค์ความรู้หลายแขนงมา บูรณาการเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ “การผลิตอาหารให้มีคุณภาพไปถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย”

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล ทั้งทางด้านการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิศวกรรมเกษตร ตลอดจนเป็นส่วน หนึ่งของการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พันธกิจ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม รู้จักคิดและแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้มีความเป็นเลิศในระดับชาติและระดับสากล
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อสังคม และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าด้าน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
evolution