วิชาการ และงานวิจัย​

Green house and plant factory​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Post Harvest Innovation Research and Development Laboratory​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Electronic and instrumentation​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data Analytics and Artificial Intelligent for agricultural application​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mechanical Laboratory​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Precision Agriculture​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Drying and Preservation of Agricultural Products Lab​

สามารถดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการอบแห้งและถนอมรักษาผลิตผลทางการเกษตร มีเครื่องอบแห้งเทคโนโลยีใหม่หลายระบบ ได้แก่ ระบบไมโครเวฟสุญญากาศ ระบบอินฟราเรดสุญญากาศ ระบบอินฟราเรดลมร้อน  ระบบฟลูอิไดซ์เบดไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ระบบฟลูอิไดซ์เบดระดับนำร่อง และระบบอบแห้งความชื้นต่ำ และยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการอบแห้งและถนอมรักษาผลผลิตทางการเกษตร เช่น เครื่องสกัด กล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์ภาพ เป็นต้น

Physical and engineering property of agricultural product and food laboratory

ห้องปฏิบัติการสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของผลิตผลทางเกษตรและอาหารเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบพื้นฐานของสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของผลิตผลทางเกษตรและอาหาร โดยดำเนินการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในวิชาบังคับ บริการเครื่องวัดและอุปกรณ์แก่นักศึกษาในการทำปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี และ การทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

NIRS Research Center For Agricultural Product and Food​

ศูนย์วิจัยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสำหรับผลิตผลเกษตรและอาหาร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ในหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี สำหรับผลิตผลทางเกษตรและอาหาร และเผยแพร่เทคโนโลยีนี้แก่นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ

มีเป้าหมายเพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทยเพื่อเป็นการลดต้นทุนการตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจของประเทศ

เว็บไซต์
https://nirsresearch.com/

Facebook
https://www.facebook.com/NirsResearchCenterForAgriculturalProductAndFood/ 

Soil and Water Engineering​

เป็นห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทำการศึกษาวิจัยทางด้านความสัมพันธ์ของดินและน้ำในเชิงวิศวกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านดิน การวัดน้ำ การระบายน้ำ ศึกษาความต้องการน้ำของพืช วิธีการให้น้ำพืช ความต้องการน้ำชลประทาน ระบบการให้น้ำ องค์ประกอบระบบการให้น้ำ การเลือกและออกแบบระบบการให้น้ำที่เหมาะสม

Agricultural Machinery​

เป็นห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทำการศึกษาวิจัยทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งในส่วนของการพัฒนาเครื่องจักรต้นกำลัง การออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ต่อพ่วง ศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว ได้แก่ อุปกรณ์เตรียมดิน เครื่องปลูกพืชเครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องกำจัดวัชพืช เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เครื่องเก็บเกี่ยว การทดสอบและการประเมินประสิทฺธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตร

Grain and Cereal Process Engineering and Bio​

เป็นห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นสร้างผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนากระบวนการทางเมล็ดธัญพืช  และผลผลิตที่ได้จากธัญพืช รวมถึงการพัฒนากระบวนการการผลิตแป้ง โดยอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการวิจับ และพร้อมบริการได้แก่ เครื่องกะเทาะเมล็ดธัญพืช, เครื่องขัดขาว, เครื่องคัดขนาดเมล็ดธัญพืช (ความกว้าง และความยาว), เครื่องนึ่ง, เครื่องลดขนาดแบบ Hammer mill, ชุดตะแกรงคัดขนาด