ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม

ความร่วมมือต่าง ๆ

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้มีการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด.บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ซันฟูดส์ จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทอะกรินโน่ เทค แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) วิสาหกิจชุมชน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความร่วมมือในด้านงานวิจัย สหกิจศึกษา ฝึกงาน อบรมหลักสูตรต่างๆ ให้น้องๆ นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังร่วมกันพัฒนาหลักสูตรในภาควิชาวิศวกรรมเกษตรอีกด้วย