หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ

คณาจารย์

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_7

ศ.ดร.ปานมัส ศิริสมบูรณ์

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_8

ผศ.ภัทรชัย วิชัยยะ

S__39518243

ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_1

ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

S__39518245

รศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_0

ผศ.ดร.วันพุทธ แซ่ฉั่ว

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_9

ผศ.จรัสชัย เย็นพยับ

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_14

ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_10

ผศ.ดร.จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์

S__34791426

ดร.จิราพร อ่อนมั่นคง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

no-img

คุณสุวัลณา คูหากาญจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_13

คุณแช่ม สมรูป

พนักงานสถานที่

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_12

คุณกฤษณ์ ผลโพธิ์

เจ้าหน้าที่วิจัย

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_11

คุณธราธิป นวมยากูล

วิศวกร