หัวหน้าภาควิชา

คณาจารย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

no-img

คุณสุวัลณา คูหากาญจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_13

คุณแช่ม สมรูป

พนักงานสถานที่

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_12

คุณกฤษณ์ ผลโพธิ์

เจ้าหน้าที่วิจัย

LINE_ALBUM_292022_๒๒๐๙๐๒_11

คุณธราธิป นวมยากูล

วิศวกร