ดร.จิราพร อ่อนมั่นคง

ดร.จิราพร อ่อนมั่นคง

Jiraporn.on@kmitl.ac.th

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

วศ.ด.(วิศวกรรมเกษตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2563

วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2559

วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2557

งานวิจัย

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี