ดร.จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์

ดร.จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์

jeerayut.ho@kmitl.ac.th

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

B.Eng. (Agricultural Engineering)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552

D.Eng. (Agricultural Engineering)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2559

งานวิจัย

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

  • Veerasakulwat, S., Udompetaikul, V., & Hongwiangjan, J. (2019). Design of a Laboratory-Scale Sugarcane Weighting System. IOP Conf. Series.: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012022
  • Hongwiangjan, J., Terdwongworakul, A., Krisanapook, K., 2015. Evaluation of pomelo maturity based on acoustic response and peel properties. International Journal of Food Science and Technology, 50 (3), pp. 782-789.

  • Hongwiangjan, J., Terdwongworakul, A., Tsuchikawa, S., Inagaki, T., Noypitak, S., 2016. Classification of Ginger Powder Maturity Using Near Infrared Spectroscopy. Thai Society of Agricultural Engineering Journal, 22 (1), pp. 56-63.

  • Hongwiangjan, J., Terdwongworakul A., 2015. Assessment of Pomelo Maturity using Optical Properties and Characteristics of Its Peel. Journal of Advanced Agricultural Technologies 2(2), pp. 88-91.

  • Hongwiangjan, J. (2015, May). Assessment of Pomelo Maturity using Optical Properties and Characteristics of Its Peel. Paper presented at 2015 International Conference on Food and Agricultural Engineering, Warsaw, Poland.

  • Hongwiangjan, J. (2014, December). Cassification of Pomelo Maturity Based on Acoustic Response and External Peel Properties. Paper present at The 11th International Conference Kasetsart University Kamphaengsaen Campus, nakon Phatom, Thailand.