ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ

ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
jiraporn.jo@kmitl.ac.th

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษต)(เกีตรตินิยมอันดับหนึ่ง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547

M.Sc. (Food Engineering and Bioprocess Technology)

Asinan lnstitute of Technology
2549

Ph.D. (Food Engineering and Bioprocess Technology)

Asinan lnstitute of Technology
2554

งานวิจัย

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

 • Thanimkarn, S., Cheevitsopon, E. and Jongyingcharoen, J.S. (2019). Effects of vibration, vacuum, and material thickness on infrared drying of Cissus quadrangularis Linn. Heliyon5, e01999.
 • Vichaiya, P. and Jongyingcharoen, J.S. (2019). Temperature profile of moving belt with direct IR heating using CFD modelling. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci301, 012049.

 • Cheevitsopon, E. and Jongyingcharoen, J.S. (2019). Drying in a desiccant wheel dehumidification system-assisted hot air dryer: desiccant wheel effectiveness and carrot drying. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci301, 012046.

 • Khamon, D. and Jongyingcharoen, J.S. (2019). Application of ultrasonic pretreatment for drying of holy basil (Ocimum sanctum L.) leaves. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci301, 012045.

 • Jongyingcharoen, J.S., Wuttigarn, P. and Assawarachan, R. (2019). Hot Air Drying of Coconut Residue: Shelf Life, Drying Characteristics, and Product Quality. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci301, 012033.

 • Sawardsuk, P., Jongyingcharoen, J.S. and Cheevitsopon, E. (2018). Experimental investigation of air characteristics during dehumidification in the multilayer desiccant bed column system. MATEC Web of Conferences192, 03012.

 • Sansak, S. and Jongyingcharoen, J.S. (2018). Effect of hot air assisted infrared drying on drying characteristics and quality of rice bran pellets. MATEC Web of Conferences192, 03040.

 • Thanimkarn, S., Cheevitsopon, E. and Jongyingcharoen, J.S. (2018). Drying characteristics and quality evaluation in convective drying of Cissus quadrangularis Linn. MATEC Web of Conferences192, 03041.

 • Vichaiya, P. and Jongyingcharoen, J.S. (2018). Vibratory bed assisted infrared drying of parboiled rice and its rice bran stability. MATEC Web of Conferences192, 03060.

 • Wutthigarn, P., Hongwiangjan, J. and Jongyingcharoen, J.S. (2018). Modeling of hot air drying of coconut residue. MATEC Web of Conferences192, 03061.

 • Suvanvisan, P., Cheevitsopon, E. and Jongyingcharoen, J.S. (2561). Study on psychrometric properties of air in a hot air drying system combined with a desiccant wheel. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย(2561), 6-12.

 • Suvanvisan, P., Cheevitsopon, E. and Jongyingcharoen, J.S. (2017). Thin-layer drying models for dehumidified hot air drying of germinated brown rice. In the 10th TSAE International Conference, 7-9 September 2017. Bangkok, Thailand.

 • Vichaiya, P. and Jongyingcharoen, J.S. (2017). Temperature profile and moisture content during infrared drying of pelletized rice bran. In the 10th TSAE International Conference, 7-9 September 2017. Bangkok, Thailand.

 • Jongyingcharoen, J.S. and Cheevitsopon, E. (2016). Development of UV-treated cooked germinated brown rice and effect of UV-C treatment on its storability, GABA content, and quality. LWT – Food Science and Technology71, 243-248.