ผศ.ดร.ธรีพงศ์ ผลโพธิ์

ผศ.ดร.ธรีพงศ์ ผลโพธิ์

teerapong.ph@kmitl.ac.th

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
2539

M.Sc. (Agricultural Engineering)

Central Luzon State University, Philippines
2545

ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557

งานวิจัย

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

  • Pholpho, T., & Pholpho, K. (2019). Multi-Role Hovercraft for Agricultural. IOP Conf. Series: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012013.

  • กฤษณ์ ผลโพธิ์ และ ธีรพงศ์ ผลโพธิ์. (2560). การพัฒนาและทดสอบเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงแบบไหลตามแนวแกน. ว.วิทย.กษ.48 (3) (พิเศษ), 15-18.

  • ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ และ กฤษณ์ ผลโพธิ์. (2560). การออกแบบและพัฒนาชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560. อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร. 7-9 กันยายน 2560, 175-179.

  • ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ และ กฤษณ์ ผลโพธิ์. (2559). การศึกษาและทดสอบชุดปลิดฝักถั่วลิสงตามแนวแกน. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17. อิมแพค เมืองทองธานี, กรุงเทพมหานคร, 8-10 กันยายน 2559, 11-14.