ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

prasan.ch@kmitl.ac.th

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2541

วศ.ม. (เครื่องจักรกลเกษตร)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2544

Ph.D. (Chemical Engineering)

University of Manchester, UK
2552

งานวิจัย

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

 • Jaianong, N., & Choomjaihan, P. (2019). Effect of temperature by infrared thermal treatment on the rice bran qualities. IOP Conf. Series: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012044.
 • Uraives, P., & Choomjaihan, P. (2019). Some physicochemical properties of tapioca starch during infrared heat treatment. IOP Conf. Series: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012043.

 • Choomjaihan, P., & Meethawon, S. (2019). Application of rice Straw as biosorption for removal of dyeing aqueous solution and for improving the fastness property of dyed fabric. IOP Conf. Series: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012036.

 • Jarruwat, P., & Choomjaihan, P. (2017). Applying Singular Value Decomposition technique for quantifying the insects in commercial Thai Hommali Rice from NIR Spectrum. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 10(2), 1650047-1-1650047-12.

 • Jarruwat, P., & Chommjaihan, P. (2017). Applicability of near infrared spectroscopy to detecting post-fumigated weevils in packaged rice. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 25 (1), 72-81.

 • Galindez-Najera, S., P., Choomjaihan, P., Barron, C., Lullien-Pellerin, V. & Campbell, G. M. (2016). A compositional breakage equation for wheat milling. Journal of Food Engineering, 182, 46-64.

 • Jarruwat, P., & Chommjaihan, P. (2016). Applying Singular Value Decomposition technique for quantifying the insects in commercial Thai Hommali Rice from NIR Spectrum. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 10 (2). 1650047-1 – 1650047-12 September 2016. doi: 10.1142/S1793545816500474

 • พิสุทธิ์ ไม้ชุน และ ประสันต์ ชุ่มใจหาญ. (2561). การศึกษาแนวทางปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของข้าวนึ่ง. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 19. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, 26-27 เมษายน 2561, 436-439.

 • ธนพล พรมทอง และ ประสันต์ ชุ่มใจหาญ. (2561). การเพิ่มกรดคลอโรจินิคในเมล็ดข้าวโดยกระบวนการทําข้าวนึ่ง. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 19. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, 26-27 เมษายน 2561, 373-377.

 • ปิยภรณ์ นาวาผล และ ประสันต์ ชุ่มใจหาญ. (2561). การเปรียบเทียบศักยภาพการกําจัดมอดด้วยความร้อนและความเย็น.การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 19. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, 26-27 เมษายน 2561, 491-498.

 • ประสันต์ ชุ่มใจหาญ, พัชรพฤกษ์ ผาโพธิ์, พุทธิพงษ์ วงษ์บัณฑิตย์ และ วัชร น้อยมาลา. (2561). การศึกษาสมบัติในการสะท้อนกลับและความแข็งแรงของผนังดูดซับเสียงจากชีววัสดุ. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 19. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, 26-27 เมษายน 2561, 475-480.