ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

ravipat.la@kmitl.ac.th

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2550

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2552

วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2558

งานวิจัย

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

 • Phanomsophon, T., Sirisomboon, P., Lapcharoensuk, R., Shrestha, B., Krusong, W. (2020). Evaluation of acetic acid and ethanol concentration in a rice vinegar internal venturi injector bioreactor using Fourier transform near infrared spectroscopy. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 27(6) 414–421.
 • Lapcharoensuk, R., Chaiyanate, J., Winichai, S. & Phetnak, A. (2019). Quantitative detection of buffalo milk adulteration with cow milk using Fourier transform near infrared spectroscopy, Proceeding. of SPIE, 11205, 1120516.
 • Lapcharoensuk, R., Phuphanutada J. & Wongpromrat P. (2019). Classification of saline water for irrigated agriculture using near infrared spectroscopy coupled with pattern recognition techniques, E3S Web of Conferences 116, 00043.
 • Lapcharoensuk, R. & Wongpromrat P. (2019). Development of the near infrared spectroscopy model for detecting herbicide concentrations contaminated in water, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 301, 012069.
 • Lapcharoensuk, R., Chalachai S., Sinjaru, S., Singsri, P. Hongwiangjan, J. & Yaemphochai, N. (2019). Quantitative detection of pepper powder adulterated with rice powder using Fourier-transform near infrared spectroscopy, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 301, 012068.
 • Lapcharoensuk, R., Malithong, A., Thappho, D., & Phonpho P. (2019). Discrimination of vegetable oil types using Fourier transforms near infrared spectroscopy coupled with pattern recognition techniques, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 301, 012067.
 • Lapcharoensuk, R., Chaiparit, N., Tongsawangjaeng, T., Sarajun, P., Porndornkor, P., Koodsamrong, R., Naoprakhon, K., Chalachai, S. (2019). Conveyorized Microwave Machine for Disinfecting Weevil in Maize. The 11th Rajamangala University of Technology National Conference. Chiangmai, Thailand.
 • Lapcharoensuk, R. & Nakawajana, N. (2018). Identification of syrup type using Fourier transform-near infrared spectroscopy with multivariate classification methods. Journal of Innovative Optical Health Sciences 11(1), 1750019.
 • Posom, J., phuphanutada, J. & Lapcharoensuk, R. (2018). Gross calorific and ash content assessment of recycled sawdust from mushroom cultivation using near infrared spectroscopy. MATEC Web of Conferences 192, 03021.
 • Tamrai, N., Masarn, B., Kaewkabthong, A., Lapcharoensuk, R., Sangchan, S. & Udompetaikul, V. (2018). Development of an automatic tracking system to determine field efficiency of agricultural machines. MATEC Web of Conferences 192, 03059.
 • Lapcharoensuk, R. & Hongwiangjan, J. (2018). Chemometric approaches for improvement of the results of different particle size on the near infrared spectra of white pepper. In proceeding of the 11th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, (pp.160-163). Bangkok, Thailand: Thai Society of Agricultural Engineering.
 • Lapcharoensuk, R., & Narapanich, T. (2018). Design and Development of Low-cost Controlled Atmosphere Cabinet for Agricultural Product Storage. In proceeding of the 9th Engineering Science Technology and Architecture Conference, (pp.776-782). Khon Kaen, Thailand: Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus.
 • Phuphanutada, J. & Lapcharoensuk, R. (2017). Study of Water Quality Changes of Lower Tha Chin River in Dry Season for Agriculture. In proceeding of the 18th National Conference of TSAE 2017, (pp.346-349). Bangkok, Thailand: Thai Society of Agricultural Engineering.
 • Narapanich, T. & Lapcharoensuk, R. (2017). Effect of water soaking and temperature controlling on physical and chemical properties of Cavendish banana at difference storage times. In proceeding of the 18th National Conference of TSAE 2017, (pp.283-288). Bangkok, Thailand: Thai Society of Agricultural Engineering.
 • Lapcharoensuk, R., Jirakannukul, N., Pheinvirattanachai, T. & Rungvithu, P. (2017). Development of a Meter for Evaluation of Total Soluble Solid Content and Acidity in Pineapple Pulp using Optical Technique. In proceeding of the 18th National Conference of TSAE 2017, (pp.326-330). Bangkok, Thailand: Thai Society of Agricultural Engineering.
 • Lapcharoensuk R. & Kaewsorn K. (2016). Classification of Cow’s, Buffalo’s, and Goat’s Milk by Fourier Transform Near Infrared Spectroscopy. Thai Society of Agricultural Engineering Journal 22(1), 21-27.
 • Lapcharoensuk, R., Aimwongsa, T., Kaeynok, A., Phannote, N. & Kasetyangyunsapa, D. (2016). Color values models for determination of citric acid in pineapple. In proceeding of the 9th International Conference of TSAE 2016, (pp. 59-64). Bangkok, Thailand: Thai Society of Agricultural Engineering.
 • Lapcharoensuk, R., Phannote, N., & Kasetyangyunsapa, D. (2016). Physicochemical properties of pineapple at difference maturity. In proceeding of the 9th International Conference of TSAE 2016, (pp.65-69). Bangkok, Thailand: Thai Society of Agricultural Engineering.
 • Lapcharoensuk R. (2016) Modeling of Color Values for Non-Destructive Evaluation of Soluble Solid Content of Commercial Pineapple. In the 1st Conference of Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry. Organized by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Ayuttaya, Thailand.
 • Lapcharoensuk R. & Sirisomboon P. (2015). Sensory Quality Evaluation of Rice Using Visible and Shortwave Near-infrared Spectroscopy. International Journal of Food Properties 18(5) 1128-1138.
 • Lapchareonsuk, R., & Sirisomboon, P. (2015). Alternative Method for Measurement of Whiteness and Transparency of Rice using Mathematical Model of Color Values. In proceeding of the 8th TSAE international conference (TSAE 2015), (pp.142-145). Bangkok, Thailand: Thai Society of Agricultural Engineering.
 • Lapcharoensuk, R., Pintasee, B., Doungsrida, P. & Pimpa, T. (2015). Physical and Mechanical Properties of Oyster Shell. In proceeding of the 8th Conference of Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. Chonburee, Thailand: Rajamangala University of Technology Tawan-Ok.