ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

vasu.ud@kmitl.ac.th

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2538

วศ.ม. (เครื่องจักกลเกษตร)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2542

Ph.D. (Biological System Engineering)

University of California Davis, USA
2555

งานวิจัย

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

  • Veerasakulwat, S., Udompetaikul, V., & Hongwiangjan, J. (2019). Design of a Laboratory-Scale Sugarcane Weighting System. IOP Conf. Series.: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012022
  • Kaewkabthong, A., & Udompetaikul, V. (2019). Determination of Field Capacity for the Sugarcane Harvester using GNSS Data. IOP Conf. Series.: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012016.

  • Phetpan, K., Udompetaikul, V., & Sirisomboon, P. (2019). In-line near infrared spectroscopy for the prediction of moisture content in the tapioca starch drying process. Powder Technology, 345, 608-615.

  • Tamrai, N., Masarn, B., Kaewkabthong, A., Lapcharoensuk, R., Sangchan, S., & Udompetaikul, V. (2018). Development of an Automatic Tracking System to Determine Field Efficiency of Agricultural Machines. MATEC Web of Conferences, 192. doi: 10.1051/matecconf/201819203059.

  • Phetpan, K., Udompetaikul, V., & Sirisomboon, P. (2018). An online visible and near-infrared spectroscopic technique for the real-time evaluation of the soluble solids content of sugarcane billets on an elevator conveyor. Computers and Electronics in Agriculture, 154, 460-466.

  • Kaewkabthong, A. & Udompetaikul, V. (2017). Influences of the Field Accessibility to the Performance of Mechanical Sugarcane Harvesting. The 10th TSAE International Conference, 7-9 September 2017. Bangkok, Thailand. 4-7.

  • สายรุ้ง กิตติวิเศษกุล และ วสุ อุดมเพทายกุล. (2558). การพัฒนาระบบหยอดสารเคมีในปริมาณน้อยเพื่อกําจัดศัตรูพืชควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร์. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16. บางนา, กรุงเทพมหานคร, 17-19 มีนาคม 2558. 470-474.