ผศ.ดร.วันพุทธ แซ่ฉั่ว

ผศ.ดร.วันพุทธ แซ่ฉั่ว

wanphut.sa@kmitl.ac.th

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเกล้าธนบุรี
2542

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเกล้าธนบุรี
2544

M.Sc. (Manufacturing System)

University of Nottingham
2550

Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operation Management)

University of Nottingham
2557

งานวิจัย

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

  • Fonseca, F. G., Funke, A, Saechua, W. & Sirisomboon, P., (2019). Precision test for the spectral characteristic of FT-NIR for the measurement of water content of wheat straw. IOP Conf. Series.: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012034.
  • Posom, J., Saechua, W., & Sirisomboon, P. (2017). Evaluation of pyrolysis characteristics of milled bamboo using near-infrared spectroscopy. Renewable Energy, 103, 653-665.

  • Posom, J., Shrestha, A., Saechua, W., & Sirisomboon, P. (2016). Rapid non-destructive evaluation of moisture content and higher heating value of Leucaena leucocephala pellets using near infrared spectroscopy. Energy, 107, 464-472.