ผศ.ภัทรชัย วิชัยยะ

ผศ.ภัทรชัย วิชัยยะ

pattarachai.vi@kmitl.ac.th

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

B.Sc. (Agricultural Engineering)

University of Georgia, USA
2529

M.Eng. (Agricultural Engineering)

Cornell University, USA
2531

งานวิจัย

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

  • Vichaiya, P., & J. S. Jongyingcharoen. (2016). Temperature Profile and Moisture Content during Infrared Drying of Pelletized Rice Bran. The 9th TSAE International Conference, 8-11 September 2016. Bangkok, Thailand, 91-95.