ศ.ดร.ปานนมัส ศิริสมบูรณ์

ศ.ดร.ปานนมัส ศิริสมบูรณ์

panmanas.si@kmitl.ac.th

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2523

M.Eng. (Farm Machinery and Management)

Asian lnstitute of Technology
2527

Ph.D. (Agricultural Science) in Agricultural Engineering

Saga University, JAPAN
2544

งานวิจัย

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี