ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องมือวัด

ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องวัดในหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร ภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้โดยมัดจำ 50 % ของค่าเช่าทั้งหมด หากเลยกำหนดการคืน คิดเป็นชม.ที่เกิน ชม.ละ 1000 บาท กรณีที่ในการยืมครั้งแรกน้อยกว่า1 สัปดาห์ ถ้าต้องการจะต่อ ต้องมีการแจ้งทางโทรศัพท์ล่วงหน้าที่  089-601-8610 เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ขอยืมต่อหรือไม่ ถ้าได้รับการยืนยันให้ส่ง email ที่ panmanas.si@kmitl.ac.th โดยการขอต่อเวลา ระยะเวลารวมกับครั้งแรกต้องไม่เกิน 1 สัปดาห์

(ผู้ยืมต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดรวมทั้งการเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าจำเป็น)