มุ่งสร้างบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรที่มีคุณภาพ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเกษตรกรรม

สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้มั่นคง​​

สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook ของภาควิชา

Agricultural Engineering – KMITL

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาปริญญาตรี

costume-1

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

costume-2
costume-3